Adatkezelési tájékoztató

A WebTech Group Kft., mint a www.voicebot.hu webhely (továbbiakban: Webhely) üzemeltetésért felelőse, ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, az EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”) rendelkezései szerint, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a Webhelyen érhető el.

A WebTech Group Kft., mint a www.voicebot.hu webhely (továbbiakban: Webhely) üzemeltetésért felelőse, a weboldalai működtetése során a Webhelyre látogatók, illetve a Webhely szolgáltatásait igénybevevők, (a továbbiakban együttesen az érintett Felhasználók) adatait kezeli. WebTech Group Kft. minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően kezel. Az érintett Felhasználók adatait a lehető legnagyobb biztonságban tárolja, azokat harmadik félnek csak az érintett Felhasználók önkéntes hozzájárulásával adja át. Az érintett Felhasználók személyes adataikhoz hozzáférést, személyes adataikról felvilágosítást, illetve azoknak helyesbítését, kiegészítését, korlátozását, törlését az info@voicebot.hu e-mail címen írásban kérhetik.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője az WebTech Group Kft. („Adatkezelő”).

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. emelet
Postacím: 1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. emelet
Képviselő: Roman Khramtsov
E-mail cím: info@voicebot.hu
Telefonszám:  06 70 567 2250
Adószám: 27118935243

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért.

1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR. 6.cikk (1) bek a) alpont, Info tv. 5.§ (1) bek. b) alpont). A Webhelyen található adatbekérő űrlapok kitöltésével, jelen Tájékoztató elfogadásával, Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő személyes adataikat egy vagy több konkrét célból kezelje.

A hírlevélre történő feliratkozáskor a Felhasználó kifejezetten és egyértelműen előzetes beleegyezését adja, hogy az Adatkezelő marketing tartalmú leveleket küldjön a Felhasználó számára, s e vonatkozásban a megadott személyes adatait kezelje.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Webhelyen. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2. Az adatkezelés célja és időtartama

2.1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a WebTech Group Kft. által nyújtott szolgáltatásokhoz használja fel az adatokat, különösen a következőkhöz:

 • Voicebot termékkel kapcsolatos megkeresés és egyeztetés;
 • hírlevélküldés;
 • kurzusok, kérdőívek, szintfelmérők, kapcsolattartás során, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben;
 • statisztikai célú felhasználás üzlet- és termékfejlesztés, valamint az ügyfélközpontúság erősítése céljából.

2.2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a kapcsolattartás, a kurzusokkal kapcsolatos érdeklődésekre vonatkozó ügyintézés, valamint a hírlevélküldéssel kapcsolatban kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok

3.1. A Webhelyen keresztül a Felhasználók által megadható személyes adatok

3.1.1 Adatbekérő űrlap

A Webhely szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez a weboldalt felhasználó személy („Felhasználó”) regisztrációja szükséges. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:

A Webhelyen reklámozott Voicebot termékkel kapcsolatos információszolgáltatáshoz és egyeztetéshez a “Felhasználónak” ki kell töltenie az adatbekérő űrlapot. Az itt megadott adatokat a WebTech Group Kft. a kapcsolatfelvételhez használja fel.

Kapcsolati adatok:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Kérdés (A “Felhasználó” megkeresésének célja)

4. Személyes adatok megismerhetősége, adatbiztonság

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult.

A WebTech Group kft. a Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az Adatkezelő adminisztrátorai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek: egyes adminisztrátoroknak teljes körű, másoknak csak korlátozott hozzáférése és jogosultsága van.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő gondoskodik arról is, hogy minden olyan adatfeldolgozót, akiknek Felhasználók hozzájárulása alapján az adatokat továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, és erre vonatkozóan Adatfeldolgozói megállapodást köt.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

5. Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek Info tv 16.§ (3) bek (pl. büntetőeljárás keretében, törvényben feljogosított hatósági megkeresés) kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, illetve csak az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet rá sor.

6. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

Név: WebTech Group Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. emelet

7. Az érintett Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az info@voicebot.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: WebTech Group Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. emelet., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül, írásban válaszol.

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Info törvényben meghatározott feltételek szerint kérelmére tájékoztatást kapjon az adatkezelésről, személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, helyesbítést, illetve kiegészítést kérjen, kérésére az Adatkezelő személyes adatai kezelését korlátozza, illetve törölje.

Érintett tájékoztatását Adatkezelő csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Amennyiben Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@voicebot.hu e-mail címen vagy az WebTech Group Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. emelet postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintett Felhasználót.

Az érintett Felhasználó kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve az érintett Felhasználó az adatkezelés elleni tiltakozása esetén, valamint, ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra.

Az érintett Felhasználó jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását info@voicebot.hu e-mail címén vagy postai úton az WebTech Group Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. emelet címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

8. Webhely használata során gyűjtött adatok

Amennyiben a Felhasználó a Webhelyen kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Webhelyre látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Webhely használata során generálódnak és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Webhelyre látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Webjelző (web beacon, web bug): a webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával, megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Webhely azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

9. Webhely használata során gyűjtött adatok felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Webhelyet megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Webhelyre látogatási adatok nyomon követése, és a Webhely használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Webhelyen) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Webhely funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Webhely teljes használatról.

10. Cookie-k kikapcsolása

Amennyiben nem szeretné a Felhasználó, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön a Felhasználóról a Webhely használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Webhelyen megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Webhely felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

11. Linkek

A WebTech Group kft. a Webhelyről ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben A WebTech Group kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Webhelyről.

12. Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

 • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
 • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi ennek nem feleltünk meg, kérjük az info@voicebot.hu e-mail címre, vagy az WebTech Group Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. emelet küldje meg írásban

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.);

a bíróságoknál. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu)

14. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa, és a módosítást követően haladéktalanul tájékoztatja az érintett Felhasználókat a webhelyen elérhető módon. Adatkezelő tiszteletben tartja a webhely látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Budapest, 2022. június 20.
WebTech Group Kft.
Adatkezelő

Website Development SEO Lebedev